Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Izuzetno suvo

Savršeni rezultati za čaše i plastiku
Garantovano sušenje: zahvaljujući produženoj fazi sušenja i povišenoj temperaturi završnog ispiranja, sve je savršeno osušeno, čak i čaše i plastični predmeti.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda