Uslovi korišćenja

Miele materijali za preuzimanje

1. Ovaj Ugovor reguliše preuzimanje i korišćenje softvera i informacija kompanije Miele. Korisnik preuzimanjem potvrđuje da je saglasan da bude obavezan ovim uslovima.

2. Materijali za preuzimanje su generalno dostupni 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Međutim, kompanija Miele ne prihvata bilo kakvu odgovornost za neprekidnu uslugu po osnovu stanja interneta i računarskih sistema.

3. Kompanija Miele posvećuje dužnu pažnju ažuriranju materijala za preuzimanje. Međutim, kompanija Miele zadržava pravo na izmenu informacija i softvera u bilo koje vreme, a posebno u vezi sa daljim tehničkim ili ekonomskim razvojem ili izmenjenim uslovima servisa i opštim uslovima, uzimajući u obzir i pitanja vezana za formiranje cena/komercijalna pitanja, bez obaveze najave ili obaveštenja o tim izmenama.          

Prava i obaveze u pogledu korišćenja

1. Sadržaji su zaštićeni zakonom, a naročito autorskim pravom, u korist kompanije Miele i trećih lica. Upotreba, a naročito bilo kakvo kopiranje, distribucija, izvođenje, prikazivanje, emitovanje, dozvoljavanje slobodnog pristupa i ostale reprodukcije, kao i adaptacije i transformacije dozvoljeni su samo uz izričitu pisanu saglasnost kompanije Miele ili respektivnog nosioca prava.

2. Kopiranje, preprodaja, pozajmljivanje ili davanje softvera kompanije Miele neovlašćenim trećim licima nije dozvoljeno. Softver kompanije Miele sadrži poslovne tajne. Iz tog razloga, zabranjeno je podvrgavanje softvera obrnutom inženjeringu, kao i njegova dekompilacija, rastavljanje ili rukovanje softverom u drugim upotrebljivim oblicima.

3. U slučaju da zakon o autorskim pravima utvrđuje da odobrenje nije apsolutno neophodno za korišćenje pod određenim uslovima, kao izuzetak, ograničenja prava korišćenja navedena u prethodnim tačkama to ne sprečavaju.

4. Kompanija Miele daje korisniku osnovna, neekskluzivna, neprenosiva prava, koja mogu biti povučena u bilo koje vreme, na korišćenje materijala za preuzimanje u poslovne svrhe u okviru postojećih poslovnih ugovora sa kompanijom Miele. Potencijalna obaveštenja o autorskim pravima i slična obaveštenja moraju biti usvojena bez izmena.

5. Kompanija Miele ističe činjenicu da je prenos podataka putem interneta neobezbeđen. Nije nemoguće da neovlašćena lica vide podatke ili da se podaci falsifikuju.

Odgovornost

1. Nikakve garancije ili izjave se ne daju putem sadržaja i materijala za preuzimanje koji su stavljeni na raspolaganje, niti putem ovog Ugovora. Isto tako, iz toga ne mogu da proisteknu nikakvi reklamacioni zahtevi.

2. Kompanija Miele ne prihvata bilo kakvu odgovornost za tačnost, potpunost, kvalitet i pouzdanost informacija, niti za rezultate do kojih se može dođi korišćenjem tih informacija. Kompanija Miele ne prihvata odgovornost ni za kakav posledični gubitak koji proistekne iz korišćenja preuzetih materijala, kao što su prekid pružanja usluge, izgubljena zarada, gubitak informacija i podataka. Odluke u vezi sa korišćenjem softvera koji je kompanija Miele stavila na raspolaganje u obliku materijala za preuzimanje treba da donese korisnik, u dogovoru sa kompanijom Miele.

3. Kompanija Miele ne prihvata bilo kakvu odgovornost za naknadu štete, bez obzira na pravni osnov, koja proistekne iz upotrebe, nemogućnosti upotrebe, potencijalne hardverske ili softverske greške ili neispravnih podešavanja sistema od strane korisnika. Preuzimanja koristite na sopstveni rizik. Kompanija Miele ne prihvata bilo kakvu odgovornost za softver i informacije, naročito u pogledu njihove upotrebljivosti, tačnosti, kompletnosti i nepostojanja virusa.                      

4. Odgovornost kompanije Miele je dalje isključena za štete izazvane virusima, trojancima, lažnim upozorenjima o virusima ili sličnim programiranjem, kao i za programe, delove programa ili šifre koji izazivaju slično oštećenje, uništavanje ili kvar sistema ili delova. Korisnik sam treba da preduzme mere za zaštitu od virusa i drugih destruktivnih podataka.

5. Kompanija Miele ne prihvata bilo kakvu odgovornost za pogrešan prenos podataka od kompanije Miele, rukovanje ovim podacima od strane trećih lica, a naročito putem neovlašćenog pristupa mrežama i sistemima kompanije Miele, ukoliko kompanija Miele ne podržava takav pristup.

6. Odgovornost se ne isključuje, ali se odgovornost, primera radi, mora preuzeti za garancije kvaliteta ili zbog kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukoliko je ono učinjeno namerno ili iz grubog nehata, u slučaju gubitka života, ekstremiteta ili zdravlja, kao i ako odgovornost postoji u skladu sa zakonom o odgovornosti za proizvode. Međutim, naknada za kršenje materijalnih ugovornih obaveza ograničena je na štete koje se mogu predvideti i koje su tipične za ugovor, pod uslovom da ne postoji namera ili grubi nemar. Ovo ne podrazumeva promenu tereta dokazivanja na štetu korisnika.

Pregled pdf datoteka

Za pregled pdf datoteka neophodan je program Adobe Acrobat Reader.

Pregled CAD podataka

Podaci za planiranje omogućavaju jednostavno, brzo i bezbedno planiranje jednodimenzionalnih i, ponekad, trodimenzionalnih prikaza spreda i po etažama. Podaci vezani za planiranje, kao što su merenja, tačke spajanja i neophodne montaže na lokaciji su istaknuti.

Po pravilu, za pregled CAD datoteka neophodan je poseban softver. CAD podaci kompanije Miele dostupni su u različitim formatima i kompatibilni su sa aktuelnim CAD programima:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Datoteke dizajna za aparate prikazane su sa tipom grejanja „EL“ (električno), „D“ (parno) ili „G“ (gasno), prema potrebi. Dodatne oznake „D“, „S“, „V“ ili „R“ označavaju prikaz aparata odozgo, sa strane, spreda ili otpozadi.

Primalac prihvata odgovornost za ispravan odabir i posledice korišćenja podataka, kao i za nameravane ili ostvarene rezultate. Odgovornost za štetu ili posledičan gubitak je isključena.

Odgovornost se ne isključuje, ali se odgovornost, primera radi, mora preuzeti za garancije kvaliteta ili zbog kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukoliko je ono učinjeno namerno ili iz grubog nehata, u slučaju gubitka života, ekstremiteta ili zdravlja, kao i ako odgovornost postoji u skladu sa zakonom o odgovornosti za proizvode. Međutim, naknada za kršenje materijalnih ugovornih obaveza ograničena je na štete koje se mogu predvideti i koje su tipične za ugovor, pod uslovom da ne postoji namera ili grubi nemar. Ovo ne podrazumeva promenu tereta dokazivanja na štetu korisnika.

Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja:

Kontakt