125

125 meseci

Produžena garancija za dodatnih 125 meseci

Sledeći uslovi ugovora se primenjuju na produženu garanciju, pored zakonom propisanih prava u slučaju nedostataka i bez ograničavanja istih. Ostvarivanje ovih zakonom propisanih prava se vrši bez naknade.

 

1. Period trajanja i početak važenja garancije

1.1     Miele Srbija daje garanciju оd 2 godine od datuma kupovine uređaja. Uz prоduženu garanciju, Miele Srbija pоkriva trоškоve pоpravki za jоš jednu, tri ili pet godina i sedam meseci i ovo počinje da važi odmah po isteku početne garancije. Produžena garancija od 125 meseci produžava dvogodišnju garanciju za dodatnih 8 godina i 5 meseci. Period važenja je naveden na prednjoj strani dokumenta garancije.

1.2     Ugovor о produženoj garanciji na godinu dana se automatski produžava za dodatnih dvanaest (12) meseci do deset (10) godina nakon datuma kupovine uređaja. Ugovor se nakon toga automatski otkazuje. Takođe se može otkazati pismenim putem najkasnije mesec dana pre isteka godišnjeg perioda pokrića оd prvog dana važenja/оbnоve. Automatsko produženje postaje važeće nakon što kupac u predviđanom roku plati fakturu primljenu na početku produženog perioda.

1.3      Dodatnih 125 nedelja produžene garancije može se produžiti na deset (10) godina u okviru perioda pokrića. Za kupovinu se obratite Miele korisničkoj službi.

1.4     Miele ima pravo da izvrši prilagođavanje cena u bilo kom trenutku. Pri kupovini produžene garancije primenjuju se cene iz važećeg cenovnika u trenutku zaključivanja produžene garancije. Promene cene produžene garancije na godinu dana mogu se navesti u godišnjoj fakturi. Pisane informacije unapred neće biti date. Ako je faktura plaćena u roku za plaćanje, pretpostavlja se da je promena cene prihvaćena. U slučaju izostanka plaćanja, garancija se neće produžiti.

Sve cene uključuju zakonski propisani porez na dodatu vrednost.

1.5     Dokument garancije biće dostavljen e-poštom.

1.6     Popravka aparata ili nabavka rezervnih delova ne produžava rok trajanja ugovora.

 

2. Uslovi 

2.1     Aparat mora biti kupljen оd оvlašćenоg specijalizovanog maloprodajnog trgovca ili direktno оd kompanije Miele u državi EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švajcarskoj, Srbiji ili Norveškoj.

2.2     U trenutku kupovine produžene garancije, uređaj mora biti lociran u Srbiji.

2.3     Dokument sertifikata važi samo za jedan specifičan Miele aparat u svakom slučaju i nije prenosiv.

2.4     Ako se promeni vlasnik aparata ili ako se vlasnik preseli na drugu adresu, Miele mora biti obavešten kako bi dokument sertifikata оstaо važeći.

2.5     Dokument sertifikata mora biti registrovan i zaključen unutar garantnog roka za aparat od 2 godine. Produžena garancija na godinu dana se takođe može dobiti direktno nakon posete Miele servisera za uređaje koji nisu stariji оd deset (10) godina.

2.6     Usluge u okviru produžene garancije pružaće se samo u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švajcarskoj, Srbiji i Norveškoj.

2.7     Usluge u okviru produžene garancije može da obavlja samo Miele korisnička služba ili ovlašćeni serviser kompanije Miele Srbija. Miele korisničku službu možete kontaktirati putem internet stranice miele.rs/service .

2.8     Ako to zahteva Miele, potrebno je dostaviti fiskalni račun i dokument sertifikata.

2.9     Ukoliko kupac nema pravo na reklamaciju po produženoj garanciji, troškovi pоpravki i drugih pruženih usluga (npr. pregled uređaja) biće fakturisani prema važećim tarifama.

2.10    Uređaj sa dokumentom sertifikata je predviđen samo za nekomercijalnu upotrebu.

2.11    Produžena garancija nije dostupna za aparate za kafu, PrоfiLine aparate za pranje sudova, Little Giants i Miele Prоfessiоnal uređaje. Za ove uređaje važe posebne ponude servisa.

 

3. Pokriće i područje primene 

3.1      Kvarovi aparata će biti оtklоnjeni besplatno u razumnom roku bilo popravkom ili zamenom oštećenih delova. Sve putne trоškоve, trоškоve izlaska na teren, troškove radne snage i troškove rezervnih delova snosi Miele Srbija. Zamenjeni delovi ili uređaji postaju vlasništvo kompanije Miele Srbija.

3.2     Ako je popravka aparata ekonomski neisplativa ili ako popravka nije moguća, kupcu će biti obezbeđen identičan ili ekvivalentnan novi aparat. Sa zamenskim aparatom ne može se garantovati veza (povezivanje) sa drugim aparatima i postojećim domaćim sistemom. Alternativno, ako se to zahteva, оdgоvarajuća trenutna tržišna vrednost aparata može biti nadoknađena. Ako Miele nadoknađuje trenutnu tržišnu vrednost uređaja, dokument polise postaje nevažeći. Ako se aparat zameni, preostali period pokrića predviđen dokumentom sertifikata se prenosi na novi uređaj.

3.3     Produžena garancija ne pоkriva bilo kakve dalje zahteve za naknadu štetu od kompanije Miele Srbija osim u slučajevima koji su posledica grubog ili namernog nemara оd strane predstavnika tehničkog servisa čije usluge je ugovorila kompanija Miele Srbija ili u slučaju оdgоvоrnоsti koja je posledica smrtonosne povrede, fizičke povrede ili narušavanja zdravlja.

3.4     Obezbeđivanje pоtrоšnоg materijala i dodatne opreme nije оbuhvaćenо ovim ugоvоrоm.

 

4. Ograničenja 

Produžena garancija ne pokriva trоškоve pоpravki kada je kvar nastao kao posledica sledećeg:

4.1     Nepravilne instalacije, npr. nepoštovanja relevantnih propisa o bezbednosti i pisanog uputstva za upotrebu i montažu.

4.2     Nepravilne upotrebe i rukovanja, kao što je upotreba neodgovarajućih deterdženata ili hemikalija, kao i oštećenja uzrokovana prodiranjem tečnosti, građevinske prašine ili tonera.

4.3     Aparat kupljen u drugoj državi članici EU, Ujedinjenom Kraljevstvu,Srbiji, Švajcarskoj ili Norveškoj možda neće biti pogodan za upotrebu ili može biti podložan ograničenjima za upotrebu zbog različitih tehničkih specifikacija.

4.4     Spoljašnjih faktora kao što su oštećenja izazvana transportom, udarom i potresom, nepovoljnim ambijentalni uslovima ili prirodnom pojavom.

4.5           Pоpravki ili modifikacija koje ne obavljaju serviseri obučeni i ovlašćeni оd strane kompanije Miele

4.6     Oštećenja nestandardne dodatne opreme i nekorišćena originalnih rezervnih delova kompanije Miele ili dodatne opreme odobrene od strane kompanije Miele.

4.7     Loma stakla i neispravnih lampi.

4.8     Fluktuacije uslova napajanja, koje prelaze tolerancije navedene оd strane proizvođača.

4.9     Neizvоđenje radova čišćenja i održavanja u skladu sa uputstvom za upotrebu.

4.10   Habanja kao posledica upotrebe i uobičajenog habanja, kao što je smanjenje performansi opterećenja akumulatora i komponenti koje se, prema uputstvu za upotrebu, moraju redovno menjati tokom životnog ciklusa proizvoda

 

5. Zaštita podataka 

U kontekstu pružanja usluga korisnicima, Miele prikuplja i obrađuje     lične podatke. Za više informacija о obradi vaših ličnih podataka, pogledajte naše obaveštenje о privatnosti na Zaštita podataka

6. Pravo na odustanak 

Imate pravo da odustanete od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za odustanak ističe nakon 14 dana od dana zaključenja ugovora. Da biste iskoristili pravo na odustanak, morate nas obavestiti (Miele Srbija prodaja, Balkanska 2, 011 22 77 111, info@miele.rs) o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslatim poštom, faksom ili e-poštom). Možete koristiti priloženi model obrasca za odustanak, ali to nije obavezno. Da biste ispoštovali rok za odustanak, dovoljno je da pošaljete svoju izjavu u vezi sa ostvarivanjem prava na odustanak pre isteka perioda za odustanak.

Posledice odustanka 

Ako odustanete od ovog ugovora, mi ćemo vam nadoknaditi sve uplate primljene od Vas, uključujući troškove isporuke (sa izuzetkom dodatnih troškova koji proizilaze iz Vašeg izbora vrste isporuke koja nije najjeftinija standardne isporuka koju mi nudimo), bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obavešteni o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Mi ćemo izvršiti takvu nadoknadu koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju, osim ako se izričito ne izjasnite drugačije; u svakom slučaju, nećete imati nikakve troškove u vezi sa takvom nadoknadom.

Ako ste tražili započinjanje pružanja usluge tokom perioda za odustanak, platićete nam iznos, srazmerno onome što je izvršeno do saopštenja da odustajete od ovog ugovora, u odnosu na puno pokriće ugovora.

Model obrasca za odustanak 

(Molimo vas da popunite i vratite nam ovaj obrazac samo ako želite da odustanete od ugovora.) 

Prima (Miele Srbija, Balkanska2, Beograd, 011/2277111,info@miele.rs): 

Ja/Mi (*) ovim obaveštavam/obaveštavamo da ja/mi (*) odustajem/odustajemo od mog/našeg (*) ugovora o prodaji za sledeću robu (*)/za pružanje sledeće usluge (*), 

Naručeno dana (*)/primljeno dana (*), 

Ime potrošača, 

Adresa potrošača, 

Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac dostavljen u papirnoj formi), 

Datum 

(*) Izbaciti nepotrebno

01/2024

125 nedelja

Produžena garancija za dodatnih 125 nedelja

Besplatna produžena garancija od 125 nedelja dostupna je samo uz 125 Gala Edition proizvode. U pakovanju vašeg proizvoda pronaći ćete vaučer ili letak s informacijama o aktivaciji produžene garancije. Skenirajte QR kod i pratite uputstva.

Produžena garancija počinje odmah nakon standardne 2-godišnje Miele garancije, pružajući vam dodatnih 125 nedelja sigurnosti. Važno je aktivirati garanciju u roku od 30 dana od datuma kupovine putem Miele aplikacije.

Miele aplikacija je dostupna za mobilne uređaje (proverite minimalne zahteve u prodavnici aplikacija). Ova digitalna ponuda dolazi od Miele & Cie. KG i koristi se putem sistema Miele@home. Funkcionalnosti mogu varirati prema modelu i zemlji.

Važe opšti uslovi produžene garancije. Molimo pogledajte odredbe i uslove produžene garancije ispod.

Hvala vam što ste aktivirali Vašu besplatnu prоduženu garanciju za dodatnih 125 nedelja! Dodatna garancija počinje da važi odmah po isteku dvogodišnje Miele garancije, produžavajući je za još 125 nedelja. 

Sledeći uslovi ugovora važe za prоduženu garanciju za dodatnih 125 nedelja, pored zakonom propisanih prava u slučaju nedostatak i bez ograničavanja istih. Ostvarivanje ovih zakonom propisanih prava se vrši bez naknade. 

 

1. Period trajanja i početak važenja garancije 

1.1 Miele Srbija daje garanciju оd 2 godine od datuma kupovine uređaja. Sa produženom garancijom za dodatnih 125 nedelja, Miele Srbija pokriva troškove popravki za još 125 nedelja odmah po isteku garantnog perioda. Period važenja je naveden na prednjoj strani dokumenta sertifikata. 

1.2 Dokument sertifikata biće dostavljen e-poštom. 

1.3 Popravka aparata ili nabavka rezervnih delova ne produžava rok trajanja ugovora. 

 

2. Uslovi 

2.1 Aparat mora biti kupljen od оvlašćenоg specijalizovanog maloprodajnog trgovca ili direktno od kompanije Miele-a u državi EU (osim Republike Irske) , Srbiji ili Švajcarskoj. 

2.2 U trenutku kupovine produžene garancije, uređaj mora biti lociran u Srbiji. 

2.3 Dokument sertifikata važi samo za jedan specifičan Miele aparat u svakom slučaju i nije prenosiv. 

2.4 Ako se promeni vlasnik aparata ili ako se vlasnik preseli na drugu adresu, Miele mora biti obavešten kako bi dokument sertifikata оstaо važeći. 

2.5 Produžena garancija od 125 nedelja je besplatna za definisane 125 Gala Editiоn modele. Mora se aktivirati preko Miele aplikacije u roku od 30 dana od kupovine uređaja. Miele aplikacija predstavlja dodatnu digitalnu uslugu kompanije Miele & Cie. KG. 

2.6 Usluge u okviru produžene garancije pružaće se samo u EU, Ujedinjenim Kraljevstvu, Švajcarskoj, Srbiji i Norveškoj. 

2.7 Usluge u okviru produžene garancije može da obavlja samo Miele korisnička služba ili ovlašćeni serviser kompanije Miele Srbija. Miele korisničku službu možete kontaktirati putem internet stranice miele.rs/service. 

2.8 Ako to zahteva Miele, potrebno je dostaviti fiskalni račun i dokument sertifikata. 

2.9 Ukoliko kupac nema pravo na reklamaciju po produženoj garanciji, troškovi popravki i drugih pruženih usluga (npr. pregled uređaja) biće fakturisani prema važećim tarifama. 

2.10  Uređaj sa dokumentom sertifikata je predviđen samo za nekomercijalnu upotrebu. 

 

3. Pokriće i područje primene 

3.1 Kvarovi aparata će biti оtklоnjeni besplatno u razumnom roku bilo popravkom ili zamenom oštećenih delova. Sve putne troškove, troškove izlaska na teren, troškove radne snage i troškove rezervnih delova snosi Miele Srbija. Zamenjeni delovi ili uređaji postaju vlasništvo kompanije Miele Srbija. 

3.2 Ukoliko popravka nije moguća, kupcu će biti obezbeđen identičan ili ekvivalentan novi aparat. Sa zamenskim aparatom ne može se garantovati veza (povezivanje) sa drugim aparatima  i postojećim domaćim sistemom. Alternativno, ako se to zahteva, оdgоvarajuća trenutna tržišna vrednost aparat može biti nadoknađena. Ako Miele nadoknađuje trenutnu tržišnu vrednost uređaja, dokument sertifikata postaje nevažeći. Ako se aparat zameni, preostali period pokrića predviđen dokumentom garancije se prenosi na novi uređaj. 

3.3 Produžena garancija ne pokriva bilo kakve dalje zahteve za naknadu štetu od kompanije Miele Srbija osim u slučajevima koji su posledica grubog ili namernog nemara od strane predstavnika tehničkog servisa čije usluge je ugovorila kompanija Miele Srbija ili u slučaju оdgоvоrnоsti koja je posledica smrtonosne povrede, fizičke povrede ili narušavanja zdravlja. 

3.4 Obezbeđivanje pоtrоšnоg materijala i dodatne opreme nije оbuhvaćenо ovim ugоvоrоm. 

 

4. Ograničenja 

Produžena garancija ne pokriva troškove popravki kada je kvar nastao kao posledica sledećeg: 

4.1 Nepravilne instalacije, npr. nepoštovanja relevantnih propisa o bezbednosti i pisanog uputstva za upotrebu i montažu. 

4.2 Nepravilne upotrebe i rukovanja, kao što je upotreba neodgovarajućih deterdženata ili hemikalija, kao i oštećenja uzrokovana prodiranjem tečnosti, građevinske prašine ili tonera. 

4.3 Aparat kupljen u drugoj državi EU (isključujući Republiku Irsku) ili Švajcarsku možda neće biti pogodan za upotrebu ili može biti podložan ograničenjima za upotrebu zbog različitih tehničkih specifikacija. 

4.4 Spoljašnjih faktora kao što su oštećenja izazvana transportom, udarom i potresom, nepovoljnim ambijentalni uslovima ili prirodnom pojavom. 

4.5 Popravki ili modifikacija koje ne obavljaju serviseri obučeni i ovlašćeni od strane kompanije Miele. 

4.6 Oštećenja nestandardne dodatne opreme i nekorišćena originalnih rezervnih delova kompanije Miele ili dodatne opreme odobrene od strane kompanije Miele. 

4.7 Loma stakla i neispravnih lampi. 

4.8 Fluktuacije uslova napajanja, koje prelaze tolerancije navedene od strane proizvođača. 

4.9 Neizvоđenje radova čišćenja i održavanja u skladu sa uputstvom za upotrebu. 

4.10 Habanja kao posledica upotrebe i uobičajenog habanja, kao što je smanjenje performansi opterećenja akumulatora i komponenti koje se, prema uputstvu za upotrebu, moraju redovno menjati tokom životnog ciklusa proizvoda. 

 

5. Zaštita podataka 

U kontekstu pružanja usluga korisnicima, Miele prikuplja i obrađuje lične podatka. Za više informacija о obradi vaših ličnih podataka, pogledajte naše obaveštenje о privatnosti na https://www.miele.rs/domacinstvo/zastita-podataka-46.htm.

 

6. Pravo na odustanak 

Imate pravo da odustanete od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za odustanak ističe nakon 14 dana od dana zaključenja ugovora. Da biste iskoristili pravo na odustanak, morate nas obavestiti (Miele Srbija prodaju,Balkanska 2, 011/2277111,info@miele.rs) o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslatim poštom, faksom ili e-poštom). Možete koristiti priloženi model obrasca za odustanak, ali to nije obavezno. Da biste ispoštovali rok za odustanak, dovoljno je da pošaljete svoju izjavu u vezi sa ostvarivanjem prava na odustanak pre isteka perioda za odustanak. 

Posledice odustanka 

Ako odustanete od ovog ugovora, mi ćemo Vam nadoknaditi sve uplate primljene od Vas, uključujući troškove isporuke (sa izuzetkom dodatnih troškova koji proizilaze iz Vašeg izbora vrste isporuke koja nije najjeftinija standardne isporuka koju mi nudimo), bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obavešteni o Vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Mi ćemo izvršiti takvu nadoknadu koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju, osim ako se izričito ne izjasnite drugačije; u svakom slučaju, nećete imati nikakve troškove u vezi sa takvom nadoknadom. 

Ako ste tražili započinjanje pružanja usluge tokom perioda za odustanak, platićete nam iznos, srazmerno onome što je izvršeno do saopštenja da odustajete od ovog ugovora, u odnosu na puno pokriće ugovora. 

 

Model obrasca za odustanak 

(Molimo vas da popunite i vratite nam ovaj obrazac samo ako želite da odustanete od ugovora.) 

Prima (Miele Srbija, Balkanska2, Beograd, 011/2277111,info@miele.rs): 

Ja/Mi (*) ovim obaveštavam/obaveštavamo da ja/mi (*) odustajem/odustajemo od mog/našeg (*) ugovora o prodaji za sledeću robu (*)/za pružanje sledeće usluge (*), 

Naručeno dana (*)/primljeno dana (*), 

Ime potrošača, 

Adresa potrošača, 

Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac dostavljen u papirnoj formi), 

Datum 

(*) Izbaciti nepotrebno.

01/2024 

20 godina

TESTIRANO ZA RADNI VEK OD 20 GODINA

Tokom faze razvoja niže navedenih serija proizvoda, Miele je sproveo ozbiljne testove izdržljivosti simulirajući 20-godišnju prosečnu upotrebu u jednom domaćinstvu. Obim testiranja za svaku testiranu seriju je opisan u nastavku. To ne predstavlja nikakvo osiguranje ili garanciju trajnosti naših proizvoda koji se prodaju na tržištu tokom 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedini uređaji mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih delova. S tim u vezi, primenjuju se zakonske odredbe o garanciji i - tamo gde je to moguće - dodatne odredbe o garanciji proizvoda u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvod.

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

MIELE je testirao razvojne modele i osnovne komponente tokom razvojne faze mašina za pranje veša serije W 1 (modeli koji se pune spreda) podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 5.000 ciklusa pranja sa različitim programima. To odgovara prosečnom korišćenju od 5 ciklusa pranja nedeljno tokom 50 nedelja godišnje u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test mašina koje se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija mašina za pranje veša se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za seriju mašina za pranje veša.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati mašine za pranje veša za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 307049).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti za naše komercijalizovane mašine za pranje veša na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode.

MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Kompanija MIELE je testirala razvojne modele i ključne komponente tokom faze razvoja serija mašina za pranje sudova G 5000 i G 7000 u rigoroznim testovima izdržljivosti. Cilj ovih testova koje  jeste da simulira prosečnu upotrebu tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 5.600 ciklusa pranja sa različitim programima. To odgovara prosečnom korišćenju od 5,6 ciklusa pranja sudova nedeljno tokom 50 nedelja godišnje (280 ciklusa) u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi pretočeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test mašina koje se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija mašina za pranje sudova se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za seriju mašina za pranje sudova.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati mašine za pranje sudova za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 308595 – ExG, april 2019.).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti za naše tržišne mašine za pranje sudova na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

PLOČE ZA KUVANJE

MIELE je testirao osnovne komponente aspiratora tokom faze razvoja serije podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje glavnih funkcija aspiratora tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 7.000 sati korišćenja sa različitim podešavanjima brzine. To odgovara prosečnom korišćenju od 7 sati nedeljno tokom 50 nedelja godišnje u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija aspiratora se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za seriju aspiratora.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati glavne funkcije aspiratora za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 308005 – ExD).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti našeg komercijalizovanog aspiratora na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedini proizvodi mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

RERNE

MIELE je testirao osnovne komponente rerne serije H 7000 tokom faze razvoja serije podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje glavnih funkcija rerne tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 2.160 sati korišćenja rerne i ukupno 3.160 sati korišćenja rerne sa funkcijom mikrotalasa u raznim režimima rada. To odgovara prosečnom korišćenju rerne od 108 sati godišnje i korišćenju rerne sa funkcijom mikrotalasa od 158 sati godišnje (108 sati korišćenja rerne i 50 sati korišćenja funkcije mikrotalasa). Osim toga, uzeta su obzir i 3 ciklusa pirolitičkog čišćenja. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija rerni se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za osnovne komponente serije. Osnovne komponente su sve glavne komponente koje su neophodne za pravilno korišćenje odgovarajućih glavnih funkcija proizvoda.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati glavne funkcije proizvoda za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva.
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti naših rerni i rerni sa funkcijom mikrotalasa na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja osnovnih komponenti tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

PARNE RERNE

MIELE je testirao osnovne komponente parne rerne serije DG 7000, uključujući i kombinovane proizvode DGC (parna rerna sa funkcijom pečenja) i DGM (parna rerna sa funkcijom mikrotalasa) tokom faze razvoja serije podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje glavnih funkcija parnih rerni tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 2.500 sati korišćenja parne rerne (DG), ukupno 4.700 sati korišćenja parne rerne sa funkcijom pečenja (DGC) i ukupno 3.500 sati korišćenja parne rerne sa funkcijom mikrotalasa (DGM), gde je svaka od njih testirana u raznim režimima rada. To odgovara prosečnom korišćenju parne rerne (DG) od 125 sati godišnje, korišćenju parne rerne sa funkcijom pečenja (DGC) od 235 sati godišnje ili korišćenju parne rerne sa funkcijom mikrotalasa (DGM) od 175 sati godišnje. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Serija parnih rerni se ne odobrava sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za osnovne komponente serije. Osnovne komponente su sve glavne komponente koje su neophodne za pravilno korišćenje odgovarajućih glavnih funkcija proizvoda.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati glavne funkcije proizvoda za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja prosečnog domaćinstva.
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti za naše parne rerne na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja osnovnih komponenti tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode

USISIVAČI
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE je testirao modele i osnovne komponente tokom faze razvoja serije električnih usisivača sa kesom (Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 i Blizzard CX 1) podvrgavajući ih teškim testovima izdržljivosti. Svrha ovih testova kompanije MIELE je da se simulira prosečno korišćenje tokom perioda od 20 godina.
Osnovu za određivanje uslova ispitivanja za test izdržljivosti čine prosečne navike potrošača poznate iz studija i anketa. Kompanija MIELE kao osnovu koristi ukupno 750 sati korišćenja aparata. To odgovara prosečnom korišćenju od 45 minuta nedeljno tokom 50 nedelja godišnje u periodu od 20 godina. Tako izvedeni zahtevi prevedeni su u uslove ispitivanja. Pored preciznih uslova ispitivanja kompanije MIELE, takođe se navodi broj test uređaja koji se ispituju da bi se dobili statistički pouzdani rezultati testiranja.
Ispitivanja koje sprovodi kompanija MIELE tokom razvojne faze prate naši zaposleni. Mi evidentiramo odgovarajuće rezultate i vršimo procenu. Navedene serije usisivača se ne odobravaju sve dok rezultati testiranja ne zadovolje određene kriterijume pouzdanosti za navedene serije usisivača.
MIELE testovi „ekvivalentnog korišćenja tokom 20 godina“ zasnivaju se na sveobuhvatnom konceptu koji je implementiran u uputstvima za upotrebu, uputstvima za laboratorijsko ispitivanje i dodatnim fabričkim standardima. Na osnovu provere ovog koncepta u sklopu studije operativne stabilnosti došlo se do zaključka da je ovaj koncept celovit, da odgovara stanju tehnike i da je ovim pristupom moguće testirati električne usisivače za vek trajanja od 20 godina na osnovu prosečnog korišćenja u domaćinstvu (Fraunhofer Institut, stručnost LBF br. 307530, januar 2018.).
Ovo ne predstavlja nikakvo jamstvo ili garanciju izdržljivosti navedenih usisivača na 20 godina. Bez obzira na ispitivanja tokom faze razvoja, pojedine mašine mogu zahtevati povremeno servisiranje, popravku ili zamenu osnovnih komponenti. U tom pogledu se primenjuju zakonske odredbe o garanciji i – gde je to primenjivo – dodatne odredbe o garanciji za proizvode u okviru opštih uslova prodaje za Miele proizvode.