Informacije o sistemu za prijavu nepravilnosti i procedurama za podnošenje žalbi

Miele promoviše otvorenu kulturu i duh saradnje gde zainteresovane strane mogu tražiti savet i izneti svoje zabrinutosti. Osim korišćenja internih kanala, veću duže vreme imamo uspostavljenog eksternog ombudsmana kojem se zaposleni i poslovni partneri mogu obratiti poverljivo i anonimno.

Ovaj ombudsman je zadužen za prijem informacija o potencijalnim prekršajima zakona ili internih propisa (sistem za prijavu nepravilnosti). Takođe je odgovoran za postupak žalbi prema Nemačkom zakonu o obavezama dužne pažnje u lancima snabdevanja [PDF Pravila postupka]. Procedura žalbi omogućava pojedincima da istaknu rizike po ljudska prava i okolinu, kao i kršenja ljudskih prava ili ekoloških obaveza.

Za kontaktiranje ombudsmana koristite sledeće informacije:

Dr Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Telefon: +49 521 557 333 0 / Mobilni: +49 151 58230321

E-pošta: ombudsmann@thielvonherff.de

Platforma za izveštavanje: www.report-tvh.com

comInternet stranica: www.thielvonherff.de

Svako ko sa iskrenim namerama dostavi informaciju imaće zaštitu. Sve informacije će se obrađivati sa najvećom pažnjom i uzimajući u obzir prava svih uključenih strana.