Podaci o kritičnim supstancama

Obaveza informisanja prema članu 33 Evropske uredbe 1907/2006 o supstancama tzv. „Lista kandidata REACH“. 

Datum poslednjeg ažuriranja 08.07.2021. godine 

Molimo vas da pogledate PDF kako biste saznali da naši proizvodi sadrže supstancu sa takozvane „liste kandidata REACH“> 0,1% v/v (procenat težine). 

Usklađenost kompanije Miele sa svim evropskim regulatornim zahtevima koji ograničavaju supstance osigurava da, kada se naši proizvodi koriste kako je predviđeno i ispravno, nema opasnosti po životnusredinu ili zdravlje ljudi kada se koriste ili odlažu.