Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Ivično usisavanje

Dekorativne ploče umesto metalnih filtera masnoće
Kod aspiratora sa ivičnim usisavanjem, komercijalni metalni filteri za mast su skriveni iza ukrasne ploče. Kuhinjska isparenja se usisavaju oko oboda, a za aspiratore se više zona usisavanja i u središtu aspiratora.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda